งานศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขอเชิญประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของหน่วยงาน ร่วมกิจกรรมราชภัฏสืบสานวัฒนธรรม ยุค New Normal

งานศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขอเชิญประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของหน่วยงาน ร่วมกิจกรรมราชภัฏสืบสานวัฒนธรรม ยุค New Normal

งานศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขอเชิญประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของหน่วยงาน ร่วมกิจกรรมราชภัฏสืบสานวัฒนธรรม ยุค New Normal โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย (สัปดาห์ศิลปวัฒนธรรม)

หลักการและเหตุผล

ด้วยเหตุของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 งานศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของศิลปะวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีประเพณีไทยที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ จึงได้ส่งเสริมกิจกรรมที่สำคัญเพื่อให้เป็นประโยชน์กับนักศึกษา และการมีส่วนร่วมกับประชาชน โดยได้จัดโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ขึ้น ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 27 มีนาคม 2564 มีกิจกรรมที่เปิดให้ประชาชน นักเรียน และนักศึกษา เข้าร่วมการประกวด เช่น การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การประกวดธิดาราชภัฏ การอบรมสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ในงานประเพณี การประกวดวาดภาพภายใต้หัวข้อ “สงกรานต์วิถีไทยในยุค New normal”

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของหน่วยงาน

นายกำภู สุจริตจันทร์
ผู้เขียนข่าว