โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กิจกรรมภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 ในหัวข้อ How I do Resume

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กิจกรรมภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 ในหัวข้อ How I do Resume

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
กิจกรรมภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2563
ในหัวข้อ How I do Resume

 

 

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กิจกรรมภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม (รูปแบบออนไลน์) ประจำปีการศึกษา 2563 หัวข้อ How I do Resume มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมการใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต โดยจะจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
การจัดกิจกรรม ได้รับเกียรติจากวิทยากร อาจารย์ศศิกัญชณา บุญนาค ตำแหน่ง อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร