โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กิจกรรมศึกษาดูงาน (รูปแบบออนไลน์) ประจำปีการศึกษา 2563 ในหัวข้อ โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กิจกรรมศึกษาดูงาน (รูปแบบออนไลน์) ประจำปีการศึกษา 2563 ในหัวข้อ โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
กิจกรรมศึกษาดูงาน (รูปแบบออนไลน์) ประจำปีการศึกษา 2563
ในหัวข้อ โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน

 

 

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กิจกรรมศึกษาดูงาน (รูปแบบออนไลน์) ประจำปีการศึกษา 2563 หัวข้อ โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จากแหล่งเรียนรู้จริง โดยจะจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
การจัดกิจกรรม ได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณสุรศักดิ์ วังวงษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด