โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดโครงการพัฒนากำลังคนเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล (AUN-QA) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร หัวข้อ การประยุกต์ใช้ AI และ IoT ในภาคการท้องถิ่นยุค 4.0

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดโครงการพัฒนากำลังคนเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล (AUN-QA) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร หัวข้อ การประยุกต์ใช้ AI และ IoT ในภาคการท้องถิ่นยุค 4.0

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
จัดโครงการพัฒนากำลังคนเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล (AUN-QA)
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
หัวข้อ การประยุกต์ใช้ AI และ IoT ในภาคการท้องถิ่นยุค 4.0

 

 

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดโครงการพัฒนากำลังคนเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล (AUN-QA) ของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร หัวข้อ การประยุกต์ใช้ AI และ IoT ในภาคการท้องถิ่นยุค 4.0 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ตามเกณฑ์ AUN-QA ในวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องบริการอินเตอร์เน็ต ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
การจัดกิจกรรม ได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย เพ็งวัน ประธานโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และคุณกำภู สุจริตจันทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด