โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบ บูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ประจำตำบลขะเนจื้อ

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบ บูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ประจำตำบลขะเนจื้อ

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบ บูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล)
จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ประจำตำบลขะเนจื้อ

 

 

เมื่อวันที่ 18 และ 21 สิงหาคม 2564 ผศ.มัลลิกา ทองเอม และ ผศ.ดร.ธีรศิลป์ กันธา อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบ บูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) รับผิดชอบพื้นที่ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ประจำตำบลขะเนจื้อ และได้รับเกียรติจาก จ่าสิบโทบรรจง ยะดอนใจ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมในครั้งนี้

การจัดกิจกรรมในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 หัวข้อ ความเข้าใจเกี่ยวกับการยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชนสู่ OTOP ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการยื่นคำขอ และการพิจารณาอนุญาต วิทยากร โดย นายอนันต์ เลิศแสง พัฒนาการอำเภอแม่ระมาด หัวข้อ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือกะเหรี่ยง วิทยากร โดย นางภาวนา เหล็กเพชร ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้าน และ น.ส.หทัยภัทร พันธ์ปัญญากรกุล เจ้าของธุรกิจร้านKleepo shop (ผ้าทอชุดปากะญอ) และวันที่ 21 สิงหาคม 2564 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ประจำตำบลขะเนจื้อ หัวข้อ แนวคิดการประกอบการ การคำนวณต้นทุนการผลิตก่อนตั้งราคาขายอย่างไรให้คุ้มทุนจนได้กำไร และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาด้านการตลาด เครื่องมือการตลาด และการขาย วิทยากร โดย ผศ.ดร.อังคณา ตาเสนา และ ดร.ศุภมาส ผกากาศ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมรูปแบบออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ เวลา 09.00 -16.30 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้แก่ ตัวแทนกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกรในตำบลขะเนจื้อ และผู้ปฏิบัติงานโครงการ U2T ประจำตำบลขะเนจื้อ จำนวน 35 คน

QR CODE

ผศ.มัลลิกา ทองเอม
ผู้เขียนข่าว