มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมอบรมพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ ผ่านระบบออนไลน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมอบรมพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ ผ่านระบบออนไลน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
จัดกิจกรรมอบรมพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ ผ่านระบบออนไลน์

 

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-10.00 น. ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อดำเนินกิจกรรมพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเป็นนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกโปรแกรมวิชา ผ่านออนไลน์ (MS-Teams) จำนวน 350 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้น้อมรำลึกพระคุณของครูบาอาจารย์ที่อบรมสั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดี

QR CODE

นายวีระ วนาเจริญเขต
ผู้เขียนข่าว