มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมประกวดคลิปส่งเสริมการออกกำลังกาย ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมประกวดคลิปส่งเสริมการออกกำลังกาย ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
จัดกิจกรรมประกวดคลิปส่งเสริมการออกกำลังกาย
ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา ประจำปี 2564

 

เมื่อวันที่ 2-20 สิงหาคม 2564 ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อดำเนินกิจกรรมการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 1 ซึ่งเป็นการจัดเป็นประจำทุกปี ความดังกล่าวข้างต้นด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่อำเภอแม่สอดทำให้จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมโดยลดการรวมกลุ่มของนักศึกษา คณะทำงาน ฝ่ายกีฬาจึงมีความเห็นพ้องกันว่าควรปรับเปลี่ยนกิจกรรมเป็นการประกวดคลิปส่งเสริมการออกกำลังกายโดยมี 2 ประเภท ได้แก่ 1.ประเภทกีฬา 2.ประเภทแอโรบิก พร้อมกับการส่งคลิปการประกวดมายังมหาวิทายาลัยผ่านเว็บไซต์ตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด โดยจะประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัลตามประเภทการประกวดคลิปส่งเสริมการออกกำลังกาย ตั้งแต่วันที่ 2-20 สิงหาคม 2564 ซึ่งรูปแบบ กิจกรรมนี้ยังคงวัตถุประสงค์ของโครงการ ที่มุ่งสร้างสุขภาพที่ดี โดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า “การประกวดคลิปส่งเสริมการออกกำลังกาย” ผลการประเมินผู้เข้าร่วมอยู่ในระดับดี (4.35)

สรุปผลการประกวดคลิปส่งเสริมการออกกำลังกาย นักศึกษาที่ได้รับรางวัล ดังนี้

  ประเภทกีฬา

 1. รางวัลชนะเลิศ นายวิจารณ์ ชาญอุดมเดช โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายธงชัย ปราบนอก โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายจิรศักดิ์ อุษา โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 4. รางวัลชมเชย นายอาทิตย์ ป้องวัน โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  ประเภทแอโรบิก

 1. รางวัลชนะเลิศ นางสาวอนงค์ ดินแดนคีรี โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวจันวิภา นันทะใจ โปรแกรมวิชาการบัญชี
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวดารากร แก้วบุญตา โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 4. รางวัลชมเชย นางสาวจันทนา นันทะใจ โปรแกรมวิชาการบัญชี
QR CODE

นายวรกิตติ์ หงษ์สา
ผู้เขียนข่าว