ประกาศผลการประกวดผลงานการสร้างสื่อดิจิทัลสู่การเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 (การประกวดคลิป VDO)

ประกาศผลการประกวดผลงานการสร้างสื่อดิจิทัลสู่การเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 (การประกวดคลิป VDO)

ประกาศผลการประกวดผลงานการสร้างสื่อดิจิทัลสู่การเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21
(การประกวดคลิป VDO)


 

 

ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมการประกวดผลงานการสร้างสื่อดิจิทัลสู่การเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 จากนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-ม.6) ปวช, ปวส ที่กำลังศึกษาอยู่ จำนวน 24 รางวัลโดยจะอยู่ในรูปแบบวีดีโอสั้นไม่เกิน 2 นาที เกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆและมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มีกำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-25 มีนาคม 2565 แบ่งเป็นหัวข้อดังนี้
(1) ให้ท่านพูดถึง ” มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด”
(2) ให้ท่านพูดถึง “การเป็นผู้ประกอบการในยุคโควิด”
(3) ให้ท่านพูดถึง “ความสำคัญโลจิสติกส์กับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก”
(4) ให้ท่านพูดถึง “เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลในยุคNew Normal”
(5) ให้ท่านพูดถึง “สถานการณ์หรือความสำคัญของอาชีพนักบัญชี ในปัจจุบัน”
(6) ให้ท่านพูดถึง “เทคโนโลยีในยุคปัจจุบันกับการในชีวิตประจำวันกับน้องๆ”
(7) ให้ท่านพูดถึง “ความคิดเห็นที่เกี่ยวกับ ข้าราชการในยุค covid-19”
(8) ทำไมถึงเลือกเรียน “การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ” มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด”
โดยในแต่ละหัวข้อจะได้รับจัดสรรหัวข้อละ 2,000 บาท(แบ่งเป็นรางวัลที่ 1 จำนวนเงิน1,000บาทพร้อมเกียรติบัตร,รางวัลที่ 2 จำนวนเงิน 600บาทพร้อมเกียรติบัตร,รางวัลที่3 จำนวนเงิน 400บาทพร้อมเกียรติบัตร ทั้งนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 20 ผลงานจาก 5 โรงเรียน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้