ทีมนักวิจัยของศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ตรวจสอบร่างรูปแบบแหล่งเรียนรู้สมุนไพรพื้นบ้าน

ทีมนักวิจัยของศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ตรวจสอบร่างรูปแบบแหล่งเรียนรู้สมุนไพรพื้นบ้าน

ทีมนักวิจัยของศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ตรวจสอบร่างรูปแบบแหล่งเรียนรู้สมุนไพรพื้นบ้าน
ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 

 

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ทีมนักวิจัยของศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดย ผศ.มัลลิกา ทองเอม และ ผศ.ดร.ธีรศิลป์ กันธา ได้ดำเนินการเข้าพบ อาจารย์วิญญู ไทยอู่ อาจารย์โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร และผู้ส่งเสริมครูภูมิปัญญาไทย เพื่อตรวจสอบร่างรูปแบบแหล่งเรียนรู้สมุนไพรพื้นบ้าน ในโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรพื้นบ้านในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
เมื่อได้รับข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว จะนำมาสร้างเป็นรูปแบบแหล่งเรียนรู้โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรพื้นบ้านในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการใช้สมุนไพร และพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพร โดยใช้พื้นที่ของศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นสถานที่ต้นแบบในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรพื้นบ้านอันจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรพื้นบ้านที่เหมาะสมและยั่งยืนต่อไป

QR CODE

ผศ.มัลลิกา ทองเอม
ผู้เขียนข่าว