โปรแกรมวิชาการบัญชี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนารู้ทันภาษีก้าวสู่การค้าออนไลน์ ณ โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

โปรแกรมวิชาการบัญชี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนารู้ทันภาษีก้าวสู่การค้าออนไลน์ ณ โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

โปรแกรมวิชาการบัญชี
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนารู้ทันภาษีก้าวสู่การค้าออนไลน์
ณ โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 

 

ในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม เวลา 15.30 -16.30 น. โปรแกรมวิชาการบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จะจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกับรายวิชา สัมมนาทางการบัญชี ในหัวข้อ รู้ทันภาษีก้าวสู่การค้าออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการจัดอบรมสัมมนาทางการบัญชี เป็นการเสริมสร้างความรู้นอกห้องเรียน เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และอีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจของวิชาชีพบัญชีให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 ณ โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จำนวน 62 คน ให้รู้จักวิชาชีพด้านบัญชีเพิ่มมากยิ่งขึ้น