โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมบูรณาการกับรายวิชาสัมมนาทางการบัญชี หัวข้อ รู้ทันภาษีก้าวสู่การค้าออนไลน์

โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมบูรณาการกับรายวิชาสัมมนาทางการบัญชี หัวข้อ รู้ทันภาษีก้าวสู่การค้าออนไลน์

โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมบูรณาการกับรายวิชาสัมมนาทางการบัญชี
หัวข้อ รู้ทันภาษีก้าวสู่การค้าออนไลน์

 

 

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 15.30 -16.30 น. โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกับรายวิชา สัมมนาทางการบัญชี ในหัวข้อ รู้ทันภาษีก้าวสู่การค้าออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการจัดอบรมสัมมนาทางการบัญชี เป็นการเสริมสร้างความรู้นอกห้องเรียน เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และอีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจของวิชาชีพบัญชีให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 ณ โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จำนวน 62 คน ให้รู้จักวิชาชีพด้านบัญชีเพิ่มมากยิ่งขึ้น