โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารและกิจกรรมสัมพันธ์น้องพี่โปรแกรมวิชาการบัญชี

โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารและกิจกรรมสัมพันธ์น้องพี่โปรแกรมวิชาการบัญชี

โปรแกรมวิชาการบัญชี
จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารและกิจกรรมสัมพันธ์น้องพี่โปรแกรมวิชาการบัญชี

 

 

วันที่ 6 สิงหาคม 2565 โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารและกิจกรรมสัมพันธ์น้องพี่โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ให้กับนักศึกษา จำนวน 46 คน อาจารย์ผู้ควบคุม จำนวน 4 ท่าน นำโดย ผศ.นงลักษณ์ จิ๋วจู ผศ.ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ ผศ.กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์ ผศ.พรรษพร เครือวงษ์ โดยเชิญ อ.สันติ คู่กระสังข์ เป็นวิทยากร ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ อ.พบพระ จ.ตาก กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้ความรู้นักศึกษาเรื่องการสร้างบุคลิกภาพที่ดี และการสื่อสารได้อย่างเข้าใจง่าย สามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนและการทำงาน อีกทั้งเพื่อให้นักศึกษาในโปรแกรมวิชาฯ เกิดความรักและสามัคคี สามารถทำงานกลุ่มร่วมกันได้อย่างมีความสุข หวังว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคต

QR CODE

ผศ.นงลักษณ์ จิ๋วจู
ผู้เขียนข่าว