โปรแกรม​วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรม พิธีมอบเสื้อช็อป (เสื้อฝึกปฎิบัติการ) ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ณ อาคารเรียน ๑ (อาคารฝึกปฎิบัติงานคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565

โปรแกรม​วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรม พิธีมอบเสื้อช็อป (เสื้อฝึกปฎิบัติการ) ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ณ อาคารเรียน ๑ (อาคารฝึกปฎิบัติงานคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565

โปรแกรม​วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรม พิธีมอบเสื้อช็อป (เสื้อฝึกปฎิบัติการ) ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอดชั้นปีที่ ๑-๒  ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารเรียน ๑ (อาคารฝึกปฎิบัติงานคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดยมีคณาอาจารย์และรุ่นพี่โปรแกรม​วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมเป็นเกียรติและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นศิริมงคลในงานพิธีมอบเสื้อช็อป ในครั้งนี้ อีกทั้งเป็นการสืบสานประเพณี ที่ทำสืบต่อกันมา และสอนให้นักศึกษารู้จัก การเคารพ ครู อาจารย์ รุ่นพี่ เพื่อเป็นธรรมเนียมที่ดีงาม สืบต่อกันไป

อาจารย์สามารถ ยืนยงพานิช
ผู้เขียนข่าว