มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Marketplace โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน กลุ่มจักสานนพบพระทรายงามกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์และต่อยอดผลิตภัณฑ์จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ และพัฒนาช่องทางการตลาด

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Marketplace โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน กลุ่มจักสานนพบพระทรายงามกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์และต่อยอดผลิตภัณฑ์จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ และพัฒนาช่องทางการตลาด

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วนัสนันท์ ศิริรัตนะ และอาจารย์ปุณณดา ทรงอิทธิสุข  ได้เชิญ ผศ.ดร. ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร และ อาจารย์ อำไพ แสงจันทร์ไทย อาจารย์สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟฟิก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นผู้อบรมพร้อมปฏิบัติการจริงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสาน โดยจัดโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน กลุ่มจักสานนพบพระทรายงาม กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์และต่อยอดผลิตภัณฑ์จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ และพัฒนาช่องทางการตลาด จำนวนทั้งหมด 25 คน มีวัตถุประสงค์อบรมเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานและร่วมกันสังเคราะห์และแสดงความคิดเห็นร่วมกันเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์จักสานแบบใหม่ เพื่อได้แนวความคิดผลิตภัณฑ์จักสานที่ทางกลุ่มต้องการนำมาขึ้นแบบผลิตภัณฑ์จักสานเพื่อให้ตรงกับความต้องการของกลุ่ม จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ อีกทั้งอบรมเกี่ยวกับช่องทางการตลาดและเทคนิคการขายจักสาน การเลือกผลิตภัณฑ์จักสานให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้า หรือตลาดที่จะขาย ณ บ้านพบพระทรายงาม หมู่ ๗ ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

อาจารย์ปุณณดา ทรงอิทธิสุข

ผู้เขียนข่าว