โปรแรกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเพชร แม่สอด  จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่

โปรแรกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเพชร แม่สอด  จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่

โปรแรกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเพชร แม่สอด  จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ หมู่เรียน 6658201 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 3 และห้องเรียน 5301 โดยทั้งนี้ได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสันต์ นาควังไทร ประธานโปรแกรรัฐประศาสนศาสตร์ บรรยายให้ความรู้การใช้โปรแกรม MS – Team และ เชิญคุณณัฐชานนท์ จันทร์พรม ศิษย์เก่า เกียรตินิยมอันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไปโรงเรียนภาวะผู้นำ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และ คุณพิษณุ ระหว่างปี ศิษย์เก่า ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียน การทำกิจกรรม การปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัย

อาจารย์ปุณณดา ทรงอิทธิสุข

ผู้เขียนข่าว