โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานวิจัยระดับหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานวิจัยระดับหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานวิจัยระดับหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566  ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานวิจัยเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้นำเสนอผลงาน อภิปรายผลการวิจัยกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน และรุ่นน้องที่มารับฟังการนำเสนอ รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำการแก้ไขปรับปรุงนำไปสู่ผลงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งการนำเสนอผลงานวิจัยครั้งเป็นการฝึกให้นักศึกษาในการนำเสนอ การสรุปผลงานวิจัยอย่างเป็นระเบียบ ถูกต้องตามหลักการวิจัย สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นได้อย่างเข้าใจ เป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพและพร้อมที่จะประกอบอาชีพในอนาคต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์ จิ๋วจู

ผู้เขียนข่าว