โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมสัมมนาการบัญชี

โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมสัมมนาการบัญชี

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมสัมมนาการบัญชี เรื่อง ความรู้ทางด้านการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านบอร์ดเกมทางการเงิน ทั้งสนุกและได้ความรู้ ซึ่งจัดโดยนักศึกษา ภาค กศ.บป. ชั้นปีที่ 3 ที่ศึกษารายวิชาสัมมนาทางการบัญชี ณ ห้องบุษราคัม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 43 คน ได้รับเกียรติวิทยากรจาก ผศ.ศิริพร โสมคำภา อ.นภาลัย บุญคำเมือง และ อ.ประพัสสร บัวเผื่อน จากโปรแกรมวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชีมีความรู้ทางด้านบัญชีและการลงทุนเบื้องต้นในการทำธุรกิจในอนาคต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์ จิ๋วจู

ผู้เขียนข่าว