โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการและวิชาชีพบัญชี และเทคโนโลยีสมัยใหม่

โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการและวิชาชีพบัญชี และเทคโนโลยีสมัยใหม่

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.31-16.30 น. โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการและวิชาชีพบัญชี และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ตอบสนองความต้องการในภาคอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการพัฒนากำลังคนเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากลของงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา  ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีทั้งหมด 2 กิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านบัญชี โดยมีนายเชิดพงษ์ เนียมมั่ง อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน เป็นวิทยากร จัด ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด  และ 2. กิจกรรมบรรยายให้ความรู้และการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องลักษณะการเป็นผู้นำและทักษะการเป็นผู้ประกอบการ โดยมีนางสุรีรัตน์ เครือวงษ์ ผู้ประกอบการร้านขนมไทย ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการทำอาหาร การบริหารจัดการร้านอย่างมีคุณภาพ จัด ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์ จิ๋วจู

ผู้เขียนข่าว