สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอดจัดกิจกรรมส่งเสริม  การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย “สุนทรภู่ เชคสเปียร์ของเมืองไทย” ภายใต้โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมด้านจิตอาสานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  ให้แก่นักศึกษาภาคปกติ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอดจัดกิจกรรมส่งเสริม  การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย “สุนทรภู่ เชคสเปียร์ของเมืองไทย” ภายใต้โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมด้านจิตอาสานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  ให้แก่นักศึกษาภาคปกติ

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มีพันธกิจมุ่งพัฒนานักศึกษา เพื่อให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐาน สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงมีความประสงค์ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย “สุนทรภู่ เชคสเปียร์ของเมืองไทย” ภายใต้โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมด้านจิตอาสานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศให้แก่นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 – 4  จำนวนรวมทั้งสิ้น 60 คน ในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 16.30 – 17.30 น. เนื่องในวันสุททรภู่ ณ ลานกิจกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  ทั้งนี้โครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมด้านจิตอาสานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ นั้นเป็นส่วนหนึ่งของแผนบูรณาการการเรียนการสอนกับศิลปะวัฒนธรรม ในรายวิชา การจัดการองค์การต่างวัฒนธรรม ในภาคเรียนที่ 1/2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์พิเศษเฉพาะของพื้นที่อำเภอแม่สอด การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม การให้ความสำคัญ กับการเรียนรู้ภาษาไทยซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้ ยอมรับ และเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านจิตอาสา จากการเสียสละตน เพื่อช่วยเหลือสอนและถ่ายทอด วัฒนธรรมไทย ภาษาไทยให้แก่เพื่อนและรุ่นน้องนักศึกษาต่างชาติ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน และมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ นักศึกษาในการนำไปเรียนรู้ ปรับตัว เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและชีวิตการทำงานต่อไปในอนาคต

อาจารย์ ราววาด ยิ้มสวัสดิ์

ผู้เขียนข่าว