เงินนอกงบประมาณ บ.กศ. ประจำปีงบประมาณ 2566

สรุปแผนปฏิบัติงานโครงการ/รหัสกิจกรรม-เงินนอกงบประมาณ บ.กศ.
ประจำปีงบประมาณ 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด


  • จำนวนโครงการรวม 14 โครงการ รวมเป็นเงิน 5,459,750 บาท
  • ผู้รับผิดชอบโครงการรวม 13 คน
ที่ รหัสโครงการ รหัสกิจกรรม แผนงาน/โครงการ งบประมาณแยกตามไตรมาส รวม ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
1 6645000001 โครงการบริหารจัดการเงินเดือนค่าจ้างบุคลากร 795,390 795,390 795,390 795,390 3,181,560 น.ส.พัชรีญา ใจโปร่ง
    201013010112 1. เงินเดือนค่าจ้าง 754,200 754,200 754,200 754,200 3,016,800  
    201013010221 2. สมทบประกันสังคม 37,710 37,710 37,710 37,710 150,840  
    201013010321 3. กองทุนเงินทดแทน 3,480 3,480 3,480 3,480 13,920  
2 6645000002 โครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายประจำ 196,800 184,800 184,800 174,800 741,200 นางมัลลิกา ปัญญาเทพ
    201013020121 1. ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 4,000 4,000 4,000 3,000 15,000  
    201013020221 2. วัสดุงานบ้านงานครัว 12,000 - - - 12,000  
    201013020321 3. บริหารงานประจำ 20,000 20,000 20,000 11,000 71,000  
    201013020421 4. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร 160,800 160,800 160,800 160,800 643,200  
3 6645000003 โครงการงานรักษาความปลอดภัย 175,000 175,000 175,000 175,000 700,000 อ.นิพิฐพนธ์ ฤาชา
    201013030121 1. จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย 175,000 175,000 175,000 175,000 700,000  
4 6645000004 โครงการซ่อมบำรุงงานยานพาหนะและน้ำมันเชื้อเพลิง 57,000 49,500 15,000 15,000 136,500 อ.ภัคพล รื่นกลิ่น
    201013040121 1. งานบริหารจัดการและซ่อมบำรุงยานพาหนะ - - 15,000 15,000 30,000  
    201013040221 2. การปฏิบัติงานและเดินทางด้วยยานพาหนะ (น้ำมันเชื้อเพลิง) 57,000 49,500 - - 106,500  
5 6645000005 โครงการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 443,500 - - - 443,500 นายสุรศักดิ์ วังวงษ์
    201013050131 1. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล 378,000 - - - 378,000  
     201013050231 2. จัดซื้ออุปกรณ์สำรองไฟฟ้า 12,500 - - - 12,500  
    201013050321 3. จัดซื้อวัสดุสำหรับซ่อมบำรุง 53,000 - - - 53,000  
6 6645000006 โครงการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพให้แก่บุคลากร - - 35,500 34,500 70,000 น.ส.พัชรีญา ใจโปร่ง
    201013060121 1. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ - - 20,000 20,000 40,000  
    201013060221 2. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน - - 5,000 4,000 9,000  
    201013060321 3. สนับสนุนการ เข้าร่วม ประชุม สัมมนา และไปราชการแก่บุคลากร - - 10,500 10,500 21,000  
7 6645000007 โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตนักรัฐประศาสนศาสตร์ศึกษาดูงานภาคปกติ - - 28,230 - 28,230 ผศ.ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว
    201013070121 1. ศึกษาดูงานทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ) - - 28,230 - 28,230  
8 6645000008 โครงการทำนุบำรุงชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี 11,000 - 1,000 8,000 20,000 น.ส.ศิริพร บัวคำ
    201013080121 1. กิจกรรมสร้างสำนึกรักสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 5,000 - - 8,000 13,000  
    201013080221 2. กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย 6,000 - 1,000 - 7,000  
9 6645000009 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพบัญชีของนักศึกษาและศิษย์เก่าโปรแกรมวิชาการบัญชี - 21,640 1,800 - 23,440 ผศ.นงลักษณ์ จิ๋วจู
     201013090121 1. กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะความรู้ทางด้านบัญชี - 7,240 - - 7,240  
    201013090221 2. กิจกรรมพัฒนาความรู้นอกห้องเรียนโดยการศึกษาดูงานสถานประกอบการ - 14,400 - - 14,400  
    201013090321 3. ส่งเสริม Upskill และ Reskill ให้กับศิษย์เก่าเพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพบัญชี - - 1,800 - 1,800  
10 6645000010 โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 30,000 - 16,120 - 46,120 อ.พัชรมณฑ์ อ่อนเชด
    201013100121 1. กิจกรรมศึกษาดูงานเสริมสร้างประสบการณ์ทางโลจิสติกส์ 30,000 - - - 30,000  
    201013100221 2. กิจกรรมอบรมทักษะด้านภาษาอังกฤษในงานโลจิสติกส์ - - 10,000 - 10,000  
    201013100321 3. จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการเรียนสการสอน - - 6,120 - 6,120  
11 6645000011 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 19,800 8,440 - - 28,240 ผศ.กฤติเดช จินดาภัทร์
    201013110121 1. กิจกรรมภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม 5,400 - - - 5,400  
    201013110221 2. กิจกรรมพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า - 7,200 - - 7,200  
    201013110321 3. กิจกรรมส่งเสริมทักษะนักศึกษาในการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยี - 1,240 - - 1,240  
    201013110421 4. กิจกรรมไห้วครูช่าง 4,580 - - - 4,580  
    201013110521 5. กิจกรรมศึกษาดูงานเสริมสร้างประสบการณ์ทางเทคโนโลยี 9,820 - - - 9,820  
12 6645000012 โครงการสัมมนาสร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ - 13,610 - - 13,610 อ.ธนัชพร หาได้
    201013120121 1. สัมมนาสร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ - 13,610 - - 13,610  
13 6645000024 โครงการพัฒนานักศึกษาสู่คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยการมีส่วนร่วมของนักศึกษา - 8,000 - 10,550 18,550 นายวีระ วนาเจริญเขต
    201013130121 1. สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีความเป็นไทย และพัฒนาบุคลิกภาพมารยาทแก่นักศึกษา - - - 6,770 6,770  
    201013130221 2. ส่งเสริมจิตอาสาพัฒนา การบำเพ็ญประโยชน์และการอยู่ร่วมกันในสังคมมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข - 8,000 - 3,780 11,780  
14 6645000025 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมกลุ่ม/ชุมนุม/ชมรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภาคปกติ 3,000 5,800 - - 8,800 นายวีระ วนาเจริญเขต
    201013140121 1. สนับสนุนกิจกรรมกลุ่ม/ชมรม/ชุมนุม นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภาคปกติ 3,000 5,800 - - 8,800  
รวมเงินนอกงบประมาณ (บ.กศ.) 1,731,490 1,262,180 1,252,840 1,213,240 5,459,750  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

นางสาวพุทธรักษ์ เป็งมอย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน