รายชื่อผู้สมัครการประกวดกระทงใหญ่และกระทงบริวาร งานราชภัฏ-หนองบัว ลอยกระทง ครั้งที่ 10

 

รายชื่อผู้สมัครการประกวดกระทงใหญ่และกระทงบริวาร

งานราชภัฏ-หนองบัว ลอยกระทง ครั้งที่ 10 "ไหว้สา มหานที สืบสานวิถี วัฒนธรรมพื้นถิ่น"

ในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2562

ณ ลานวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด (บริเวณเวทีดิน)

 

ลำดับที่ หน่วยงาน/ชุมชน ผู้ประสานงาน ผู้รับรอง
1
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายธนินวัฒน์ รวีพันธานนท์
อ.ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ
2
โปรแกรมวิชาการบัญชี
นางสาวกิตติยา ใจยวง
ผศ.พรรษพร เครือวงษ์
3
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
นายสุทธิพงษ์ ไพรวัลย์หรรษา
อ.นิพิฐพนธ์ ฤาชา
4
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
นายสถาพร ศรีเพ็ง
อ.ปุณณดา ทรงอิทธิสุข
5
โปรแกรมวิชาการบัญชี
นางสาวสิตานันท์ เที่ยงเอม
อ.ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์
6
ชุมชนบ้านหนองบัว หมู่ที่ 7
คุณหนูรี เมืองมา
ผู้ใหญ่บ้านปรีชา สอนแวว
7
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์
นางสาวนิรมล กล่อมบาง
อ.สุธิดา ทับทิมศรี
8
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์
นางสาวกชกร พานทอง
อ.สุธิดา ทับทิมศรี
9
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
นายอภิวัฒน์ ปัญญา
ดร.วาสนา จรูญศรีโชติกำจร

 


ขอขอบคุณผู้สนับสนุน

เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 แล้ววันนี้!!