โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

 • ชื่อหลักสูตร
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
 • ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  • ชื่อเต็ม: บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
  • ชื่อย่อ: บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)

รูปแบบของหลักสูตร

 • รูปแบบ
  • หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
 • ภาษาที่ใช้
  • ภาษาไทย
 • ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
  • จัดการเรียนการสอนโดยตรง หรือเป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
  • ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 • สถานภาพของหลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบัน
  • เป็นหลักสูตรปรับปรุงกำหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โดยปรับปรุงจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการทั่วไป พ.ศ. 2549
  • คณะกรรมการประจำคณะเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2555
  • สภาวิชาการเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2555
  • สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2555

แนวทางการประกอบอาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เช่น

 • ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
  • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนักจัดการงานทั่วไป
  • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  • เจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าพนักงานธุรการ
  • เจ้าหน้าที่บุคคล และนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • นักวิชาการพัฒนาชุมชน
  • นักวิชาการสรรพากรและนักวิชาการตรวจสอบภายใน
 • ภาคเอกชน
  • เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายสารบรรณ/เลขานุการ
  • เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม และตำแหน่งงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
  • เจ้าหน้าที่วางแผนและควบคุมการผลิต และตำแหน่งงานฝ่ายผลิตและคลังสินค้า
  • เจ้าหน้าที่จัดซื้อ และเจ้าหน้าที่คลังสินค้า
  • เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ และเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
  • ประกอบธุรกิจส่วนตัว

ระบบการจัดการศึกษา

 • การจัดการศึกษาปกติ
  • จัดการศึกษาแบบทวิภาค (Semester) ในหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติโดยที่ 1 ภาคการศึกษามีระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรว่าด้วยการจัดการศึกาาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554
 • การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
  • อาจจะให้มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 • ช่วงเวลาในการจัดการศึกษา
  • ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน
  • ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
  • ภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม

การรับเข้าศึกษาและคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • การรับเข้าศึกษา
  • รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้
 • คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  • มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกำหนด
 • การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
  • เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีคุณสมบัติอื่นๆ ครบตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่องการรับนักศึกษา
 • การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
  • เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 136 หน่วยกิต โดยจำแนกเป็นหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้

หมวดที่ ชื่อหมวด/กลุ่มวิชา หน่วยกิต
1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 9
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6
1.5 เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชา 1-4 3
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน 42
2.2 กลุ่มวิชาบังคับ 36
2.3 กลุ่มวิชาเลือก 15
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ให้เลือกแผนใดแผนหนึ่ง ดังนี้ 6
2.4.1 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2.4.1.1 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1
2.4.1.2 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5
2.4.2 สหกิจศึกษา
2.4.2.1 สหกิจศึกษา 6
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ (สาขาวิชา)-สถาบันที่สำเร็จการศึกษา: ปีที่สำเร็จการศึกษา
1 ดร.วาสนา จรูญศรีโชติกำจร อาจารย์ ปร.ด. (การจัดการ)-มหาวิทยาลัยมหาสารคาม: 2558
2 นายสันติ คู่กระสังข์ อาจารย์ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)-มหาวิทยาลัยขอนแก่น: 2555
3 นางพัตราภรณ์ อารีย์เอื้อ อาจารย์ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)-มหาวิทยาลัยรามคำแหง: 2547
4 นางสาวราววาด ยิ้มสวัสดิ์ อาจารย์ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)-สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ (นิด้า): 2547
5 นางสาวกณิษฐา ศรีภิรมย์ อาจารย์ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)-มหาวิทยาลัยนเรศวร: 2544