รายชื่อผู้สมัครการประกวดธิดา ราชภัฏ-หนองบัว งานราชภัฏ-หนองบัว ลอยกระทง ครั้งที่ 10

 

รายชื่อผู้สมัครการประกวดธิดา ราชภัฏ-หนองบัว

งานราชภัฏ-หนองบัว ลอยกระทง ครั้งที่ 10 "ไหว้สา มหานที สืบสานวิถี วัฒนธรรมพื้นถิ่น"

ในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2562

ณ ลานวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด (บริเวณเวทีดิน)

 

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล โปรแกรมวิชา
1
นางสาวณัฐณฤพัชร์ จิณห์นิภาญา
การจัดการทั่วไป
2
นางสาวกัญญารัตน์ คงขาว
การจัดการทั่วไป
3
นางสาวภาวิดา แซ่ม้า
การบัญชี
4
นางสาวธวัลกร เครือคำวัง
การบัญชี
5
นางสาวปทิตตา วรพาตรีกุล
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6
นางสาวศิริโสภา เชื้อแก้ว
รัฐประศาสนศาสตร์ (กศ.บป)
7
นางสาวจุฑามณี ถาตุ้ย
รัฐประศาสนศาสตร์
8
นางสาวปาริฉัตร คีรีรำรณ
รัฐประศาสนศาสตร์
9
นางสาวยุวธิดา คำรินทร์
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
10
นางสาววิลาสินี นาชัย
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
11
นางสาวนิชธาวัลย์ พงษ์ปรีชา
การจัดการโลจิสติกส์
12
นางสาวณัฐชนิดา รัตมูล
การจัดการโลจิสติกส์

 


ขอขอบคุณผู้สนับสนุน

เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 แล้ววันนี้!!