ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องสื่อสร้างสรรค์ในการเรียนการสอนและในห้องสมุด

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องสื่อสร้างสรรค์ในการเรียนการสอนและในห้องสมุด

ด้วยห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดโครงการบริการวิชาการส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องสื่อสร้างสรรค์ในการเรียนการสอนและในห้องสมุด ในวันพุธที่ 23 มีนาคม 2559  เวลา 08.00 น. – 16.00 น.  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัย ราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาภายในเขตพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับสารนิเทศได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือในห้องสมุด ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะสามารถสร้างแนวคิดในการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ และต่อยอดให้เกิดผลผลิตในเชิงสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ และเผยแพร่ความรู้ผ่านเทคโนโลยีได้

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  แม่สอด  จึงใคร่ขอเรียนเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว จำนวนหน่วยงานละ 2 ท่าน รายละเอียดดังสิ่งที่แนบมาด้วยหรือมีข้อสงสัยให้ติดต่อประสานงานได้ที่ อาจารย์มัลลิกา  ทองเอม  เบอร์โทรศัพท์ 089-9616749 และ นายธวัชชัย  แดงซิว เบอร์โทรศัพท์ 081-9717493 ทั้งนี้กรุณาส่งแบบตอบรับภายใน วันที่ 16 มีนาคม 2559