โครงการอบรม TOEIC เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2558

โครงการอบรม TOEIC เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2558

งานศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดโครงการอบรม TOEIC เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมอบรมภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษาและประชาชน จำนวน 20 ชั่วโมง และกิจกรรมอบรมภาษาต่างประเทศให้กับบุคลากร จำนวน 20 ชั่วโมง โดยกิจกรรมทั้งสองกิจกรรมนี้จัดอบรมเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ – วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีโอกาสพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ และเสริมสร้างความพร้อมความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการสอบ TOEIC