บุคลากรและนักศึกษาร่วมให้บริการวิชาการด้านเศรษฐกิจพอเพียงและวิทยบริการ ณ บ้านยะพอ ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก

บุคลากรและนักศึกษาร่วมให้บริการวิชาการด้านเศรษฐกิจพอเพียงและวิทยบริการ ณ บ้านยะพอ ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก

บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมให้บริการวิชาการด้านเศรษฐกิจพอเพียงและวิทยบริการ ณ บ้านยะพอ ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมให้บริการวิชาการด้านเศรษฐกิจพอเพียงและวิทยบริการ ณ บ้านยะพอ ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. โดยมีคณะทำงานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงฯ และคณะทำงานฝ่ายวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด พร้อมทั้งนักศึกษา ร่วมให้ความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การผลิตน้ำยาล้างจาน การใช้พลังงานทดแทน ตลอดจนการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดระบบการบริการห้องสมุดรวมทั้งวิธีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในชุมชนให้แก่ประชาชนในพื้นที่หมู่ 5 บ้านยะพอ ต.วาเลย์ อ.พบพระ จ.ตาก ซึ่งการบริการวิชาการในครั้งนี้ เป็นการสร้างความร่วมมือร่วมกับว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ อริยะรุ่งโรจน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านยะพอ ต.วาเลย์ อ.พบพระ จ.ตาก  ทั้งนี้นอกจากจะเป็นการให้บริการวิชาการด้านความรู้ต่างๆ ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ยังได้มอบหนังสือและวารสารต่างๆ ให้แก่ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อนำไปให้บริการแก่ประชาชนในจุดให้บริการอ่านหนังสือของหมู่บ้าน ซึ่งเกิดขึ้นจากแนวความคิดของผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในหมู่บ้านอีกด้วย

นางสาวมัลลิกา ทองเอม

ผู้เขียนข่าว