กิจกรรมค่ายวิชาการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น ประจำปีพ.ศ. 2559

กิจกรรมค่ายวิชาการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น ประจำปีพ.ศ. 2559

กิจกรรมค่ายวิชาการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น ประจำปีพ.ศ. 2559โปรแกรมภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวฝาย ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จัดกิจกรรมค่ายวิชาการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน
  2. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบ Active learning โดยใช้กิจกรรมเกม-เพลง
  3. เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนและฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน
  4. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการระหว่าง ม.วิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และ โรงเรียนบ้านหัวฝาย
  5. เพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ

นายถิรวิท ไพรมหานิยม

ผู้เขียนข่าว