กิจกรรมค่ายวิชาการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอาเซียน

กิจกรรมค่ายวิชาการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอาเซียน

กิจกรรมค่ายวิชาการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอาเซียน

โปรแกรมภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับโรงเรียนบ้านห้วยหินฝน จัดกิจกรรมค่ายวิชาการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอาเซียน ณ โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน
  2. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบ Active learning โดยใช้กิจกรรมเกม-เพลง
  3. เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนและฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอาเซียน
  4. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการระหว่าง ม.วิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และ โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน
  5. เพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ
นายถิรวิท ไพรมหานิยม
ผู้เขียนข่าว