กิจกรรม ส่งรัก ส่งใจ ส่งด้วยหัวใจนักอ่าน และจัดระบบห้องสมุดโรงเรียน ประจำปี 2559

กิจกรรม ส่งรัก ส่งใจ ส่งด้วยหัวใจนักอ่าน และจัดระบบห้องสมุดโรงเรียน ประจำปี 2559

กิจกรรม ส่งรัก ส่งใจ ส่งด้วยหัวใจนักอ่าน และจัดระบบห้องสมุดโรงเรียน ประจำปี 2559งานห้องสมุด สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรม “ส่งรัก ส่งใจ ส่งด้วยหัวใจนักอ่าน และจัดระบบห้องสมุดโรงเรียน” ประจำปีพ.ศ. 2559 ภายใต้โครงการบริการวิชาการส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชน ระหว่างวันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการนิสัยรักการอ่านการเรียนรู้ ขยายขอบเขต และเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ ให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป และเป็นการกระตุ้นให้เกิดความสนใจทั่วทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนและประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป

นางสาวมัลลิกา ทองเอม

ผูเ้ขียนข่าว