กิจกรรม “ส่งรัก ส่งใจ ส่งด้วยหัวใจนักอ่าน และจัดระบบห้องสมุดโรงเรียน”

กิจกรรม “ส่งรัก ส่งใจ ส่งด้วยหัวใจนักอ่าน และจัดระบบห้องสมุดโรงเรียน”

งานห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรม “ส่งรัก ส่งใจ ส่งด้วยหัวใจนักอ่าน และจัดระบบห้องสมุดโรงเรียน” ภายใต้โครงการบริการวิชาการส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชน ในวันที่ 6 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านตือลือราษฎร์พัฒนา ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการนิสัยรักการอ่านการเรียนรู้ ขยายขอบเขต และเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ ให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป และเป็นการกระตุ้นให้เกิดความสนใจทั่วทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนและประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป

นางสาวมัลลิกา ทองเอม

ผู้เขียนข่าว