ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายงานวิจัยชุมชน ครั้งที่ 2 

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายงานวิจัยชุมชน ครั้งที่ 2 

เมื่อวันที่ 31 ก.ค. – 1 ส.ค. 2560 สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อความยั่งยืนด้านสุขภาวะ สิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ ผู้อำนวยการสถานวิจัยฯ ผศ.ดร.อรสา เตติวัฒน์ และคุณสุชา นุ่มเกลี้ยง ร่วมกับ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนฯ เทศบาลตำบลแม่กุ และศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายงานวิจัยชุมชนร่วมกับองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและนักวิชาการเครือข่าย ครั้งที่ 2 


ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตากเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายงานวิจัยชุมชนร่วมกับองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและนักวิชาการเครือข่าย ครั้งที่ 2 

การอบรม ในวันที่ 31 ก.ค. 2560 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่กุ ซึ่งเป็นการติดตามและให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำข้อเสนองานวิจัย (Proposal) โดยผู้เข้าร่วมการอบรมได้จัดทำขึ้นตามความสนใจและสภาพปัญหาที่พบเจอในชุมชนของตนเอง

 

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตากเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายงานวิจัยชุมชนร่วมกับองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและนักวิชาการเครือข่าย ครั้งที่ 2 
การอบรม ในวันที่ 1 ส.ค. 2560 จัดขึ้น ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนฯ เทศบาลตำบลแม่กุ โดยเป็นการให้ผู้เข้าอบรมได้ค้นหาข้อมูลเพื่อเขียนทบทวนวรรณกรรม การอ้างอิงและการจัดทำบรรณานุกรม

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนฯ เทศบาลตำบลแม่กุ นอกจากจะมีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีระบบการจัดการคูปองรหัสผ่านเข้าใช้อินเทอร์เน็ตที่ใช้งานง่ายแล้ว ยังมีหนังสือให้ค้นหาอยู่ภายในศูนย์ฯ อีกด้วย เนื่องจากภายในศูนย์มีห้องสมุดตั้งอยู่ร่วมด้วย เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการผนวกบริการห้องสมุดเข้ากับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ที่อำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้เกิดการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองให้แก่สมาชิกในชุมชนได้เป็นอย่างดี

 

อ.เอกรัฐ ปัญญาเทพ

ผู้เขียนข่าว