โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพทางด้านบัญชี ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4

โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพทางด้านบัญชี ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4

โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพทางด้านบัญชี ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 – 17.00 น. โดยมีนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 51 คน โดยได้นำนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี ที่ศึกษารายวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 กับอาจารย์นงลักษณ์ จิ๋วจู ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 23 คน ออกไปให้บริการความรู้เกี่ยวกับ แนวทางการปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ การนำเสนอหลักสูตรที่สร้างความมั่นคงให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ รวมทั้งเสริมสร้างทักษะการออมเงิน การวางแผนทางการเงินในอนาคตที่ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ การจัดกิจกรรมบริการวิชาการให้ความรู้ที่มีกับชุมชน ซึ่งในการนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากอาจารย์พรรษพร เครือวงษ์ อาจารย์ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ อาจารย์ขนิษฐา ชมชาติ และผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

นงลักษณ์ จิ๋วจู

ผู้เขียนข่าว