โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดโครงการบริการวิชาการโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดโครงการบริการวิชาการโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล

โครงการบริการวิชาการโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล กิจกรรมเสริมสร้างเยาวชน สู่ IT 4.0

          โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดโครงการบริการวิชาการโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล กิจกรรมเสริมสร้างเยาวชน สู่ IT 4.0 โดยกิจกรรมครั้งนี้มุ่งเน้นให้นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำองค์ความรู้ของการเรียนในห้องเรียน ในเรื่องของสื่อสังคมออนไลน์ ไปเผยแพร่ความรู้ให้กับกลุ่มเยาวชน นักเรียน ในเขตพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก ทั้งนี้ยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักการแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ คุณธรรม จริยธรรม มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน

โดยมีกำหนดจัดกิจกรรม ดังนี้

– ครั้งที่ 1 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนแม่กุวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

– ครั้งที่ 2 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

– ครั้งที่ 3 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

– ครั้งที่ 4 วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนพบพระวิทยาคม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ

ผู้เขียนข่าว