ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการทำข้อสอบ O-net สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการทำข้อสอบ O-net สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม

 

ด้วยงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสอบ O-netสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 80 คนในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 – 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ โรงเรียนแม่ปะวิทยาคมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะการทำข้อสอบ O-netโดยใช้กิจกรรมอบรมทบทวนประมวลความรู้ด้านภาษาอังกฤษและปฏิบัติการทำข้อสอบภาษาอังกฤษ O-netให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้เพิ่มพูนประสบการณ์ในการเรียนรู้องค์ประกอบของข้อสอบ O-net  เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจในหลักการทำข้อสอบดังกล่าวมากขึ้น

วิชานนท์ ผ่องจิตต์

ผู้เขียนข่าว