งานบริการวิชาการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานบริการวิชาการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล

 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในหัวข้อเรื่อง การสร้างภาพ Info Graphic ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับกลุ่มเยาวชน นักเรียน ในเขตพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน โดยมีกำหนดจัดกิจกรรม ในวันที่ 27 มกราคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอิสลามศึกษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ

ผู้เขียนข่าวฃ