โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรม อบรมคุณธรรม จริยธรรม สร้างเสริมวินัย ปลูกจิตสาธารณะ

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรม อบรมคุณธรรม จริยธรรม สร้างเสริมวินัย ปลูกจิตสาธารณะ

โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์

กิจกรรม อบรมคุณธรรม จริยธรรม สร้างเสริมวินัย ปลูกจิตสาธารณะ

 

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรม อบรมคุณธรรม จริยธรรม สร้างเสริมวินัย ปลูกจิตสาธารณะ ในวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ วัดเอื้องดอย หมู่ที่ 7 ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีการพัฒนาคุณลักษณะทางด้านวิชาการและวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและมีวินัย รวมทั้งแนวความคิดใหม่ๆ อันจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงานต่อไป วิทยากรโดย พระครูสมุห์มานพ ธีรภทโท รองเจ้าคณะตำบลพระธาตุผาแดง เจ้าอาวาสวัดเอื้องดอย