โครงการ Otop Junior Contest ปี 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างฉลากสินค้า (LOGO)

โครงการ Otop Junior Contest ปี 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างฉลากสินค้า (LOGO)

โครงการ Otop Junior Contest ปี2 การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างฉลากสินค้า (LOGO)

 

ภาพกิจกรรม

 

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2561 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ กาญจนคงคา อาจารย์กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์ อาจารย์ทิพหทัย ทองธรรมชาติ และอาจารย์ดร.วาสนา จรูญศรีโชติกำจร ได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากร ในโครงการ Otop Junior Contest ปี2 การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างฉลากสินค้า (LOGO) ณ โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ กาญจนคงคา เป็นวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบกราฟิก การออกแบบ LOGO เป็นอย่างดี ได้มาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ทั้งหมดจำนวน 30 คน เพื่อที่จะได้นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาสินค้า OTOP ของโรงเรียน และอาจจะรวมไปถึงสินค้า OTOP ในระดับชุมชนได้อีกด้วย ทั้งนี้ทางด้านวิทยากรได้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาสารสนเทศหรือวิชาคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วย