ตัวแทนอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเข้าร่วมกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Using English and Modern Technology as Media Instruction. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ตัวแทนอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเข้าร่วมกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Using English and Modern Technology as Media Instruction. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ตัวแทนอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเข้าร่วมกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง Using English and Modern Technology as Media Instruction.

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

ภาพกิจกรรม

 

ตัวแทนอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย ดร. เอกรัฐ ปัญญาเทพ, อ.ถิรวิท ไพรมหานิยม และอ.พรรษพร เครือวงษ์ เข้าร่วมกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Using English and Modern Technology as Media Instruction ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2561 . ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อจะได้นำความรู้และเทคนิควิธีการสอนผ่านภาษาอังกฤษ มาดำเนินการสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

วิทยากรได้แก่ Dr. Alasdair Archibald จาก University of Southampton England มาให้ความรู้ด้านเทคนิคการสอนที่เป็นประโยชน์ และมีตัวแทนอาจารย์จากจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากร ได้แก่ อ.สันติ คู่กระสังข์ และอ.วิชานนท์ ผ่องจิตต์ ซึ่งผู้ผ่านการอบรมจะได้นำความรู้มาจัดการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์ต่อไป