นักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท เอส เค อินเตอร์ฟู๊ด จำกัด

นักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท เอส เค อินเตอร์ฟู๊ด จำกัด

นักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงาน

ณ บริษัท เอส เค อินเตอร์ฟู๊ด จำกัด

 

ภาพกิจกรรม

 

คณะอาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 46 คน ได้เข้าศึกษาดูงานในกระบวนการผลิต และการจัดการระบบการผลิตแบบลีน ณ บริษัท เอส เค อินเตอร์ฟู๊ด จำกัด อ. เมือง จ.ตาก ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL) ในรายวิชา ระบบการผลิตแบบลีน

การเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้นั้น ทางบริษัท เอส เค อินเตอร์ฟู๊ด จำกัด ได้อนุเคราะห์ให้ทางคณะศึกษาดูงานได้เข้าเยี่ยมชมในตลอดทุกกระบวนการในการดำเนินงานของทางบริษัท ฯ ตั้งแต่กระบวนการรับเข้าของวัตถุดิบ การผลิต การจัดเก็บ จนถึงการจัดส่งไปยังศูนย์กระจายสินค้าต่างๆ ของบริษัทฯ