โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จัดกิจกรรมครอบครัวโลจิสติกส์ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2561

โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จัดกิจกรรมครอบครัวโลจิสติกส์ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2561

โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จัดกิจกรรมครอบครัวโลจิสติกส์

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2561

 

ภาพกิจกรรม

 

โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มีความประสงค์จะขออนุญาตจัดโครงการพัฒนาศักยภาพทักษะทางวิชาการและวิชาชีพโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ “กิจกรรมครอบครัวโลจิสติกส์” เพื่อให้ผู้ปกครองและนักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ได้ทราบถึงการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมและการบริการต่างๆของมหาวิทยาลัยฯ อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองกับมหาวิทยาลัยฯ โดยจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมรัตนมณี อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด

ภาพกิจกรรม