กิจกรรม โครงการการจัดการทั่วไปเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยในชุมชน โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

กิจกรรม โครงการการจัดการทั่วไปเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยในชุมชน โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

กิจกรรม โครงการการจัดการทั่วไปเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยในชุมชน

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

 

ภาพกิจกรรม

 

วันที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น. โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ได้จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนต้นแบบ ณ หอประชุมวัดเวฬุวัน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ จัดกิจกรรมบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนโดยให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้รับข้อมูลและองค์ความรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนอย่างยั่งยืน รวมไปถึงบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและสร้างประสบการณ์ ในสถานการณ์จริงให้กับนักศึกษา

 

ภาพกิจกรรม

 

ซึ่งในโครงการครั้งนี้มีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ซึ่งกล่าวถึงข้อปฏิบัติเกี่ยวกับ ทะเบียนราษฎร์ การเกิด การตาย การย้ายที่อยู่ การจัดการมรดก กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรและยาเสพติด รวมไปถึงแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน ได้รับเกียรติจาก ดาบตำรวจเอกวัสส์ พอกพูนธนนันท์ ตำแหน่งผู้บังคับหมู่งานจราจร สถานีตำรวจภูธรแม่สอด จังหวัดตาก และวิทยากรประจำโครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย เป็นวิทยากรผู้มอบความรู้

 

ภาพกิจกรรม

 

กิจกรรมอบรบเชิงปฏิบัติการประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้จากวัสดุในชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้รับเกียรติจาก คุณสัญรักษ์ สังข์จันทร์ ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผู้มีความรู้ความสามารถในการออกแบบ คิดค้น และประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุต่างๆที่มีในชุมชน เป็นวิทยากร

ในการจัดโครงการครั้งนี้ต้องขอขอบคุณท่านมานพ ยะเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ท่านผู้อำนวยการ อัมรินทร์ จันทระ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลและความร่วมมือที่ดีในการจัดโครงการครั้งนี้ ขอขอบคุณคณาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปทุกท่าน ที่ทำให้โครงการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 

QR CODE

อาจารย์ธนัชพร หาได้
ผู้เขียนข่าว