กิจกรรม โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

กิจกรรม โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

กิจกรรม โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

 

ภาพกิจกรรม

 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.00 – 16.00 น. โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการ” ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ก้าวไปสู่การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้ความเป็นพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก และการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ซึ่งในโครงการครั้งนี้มีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลในการเรียนภาษาอังกฤษ รวมถึงประโยคภาษาอังกฤษที่มีความจำเป็นสำหรับผู้ประกอบการ ตลอดจนได้จัดให้มีการฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการ โดยมี Mr. Ryan Keith Cabailo ผู้เชี่ยวชาญในวงการสอนภาษาอังกฤษ ชาวต่างชาติ เป็นวิทยากรผู้มอบความรู้ โดยใช้เทคนิคการฝึกอบรมแบบ Activities Based