ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการ “ส่งเสริมงานบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา” กิจกรรมอบรมให้ความรู้การบริการให้คำปรึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการ “ส่งเสริมงานบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา” กิจกรรมอบรมให้ความรู้การบริการให้คำปรึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการ

“ส่งเสริมงานบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา”

กิจกรรมอบรมให้ความรู้การบริการให้คำปรึกษา

 

ภาพกิจกรรม

 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการ “ส่งเสริมงานบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา” กิจกรรมอบรมให้ความรู้การบริการให้คำปรึกษา ในวันที่ 9 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมบุษราคัม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอดให้กับคณาจารย์และบุคลากร จำนวนทั้งสิ้น 50 คน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้บุคลากรสามารถเป็นที่พึ่งของนักศึกษา เกิดทักษะสำหรับรับฟังปัญหาและการให้คำปรึกษาแนะนำนักศึกษาให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้

ภาพกิจกรรม

 

กิจกรรมประกอบด้วยการอบรมในหัวข้อเรื่อง “หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาและแนวทางการให้บริการคำปรึกษาของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร” วิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อเรื่อง “ทำความรู้จักกองพัฒนานักศึกษา หน้าที่ และการบริการ” วิทยากรโดยอาจารย์เลเกีย เขียวดี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

  


%d bloggers like this: