รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คลิปวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ “ตลาดต้องชม” ของกาดนั่งย่องคล้องย่าม จังหวัดตาก

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คลิปวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ “ตลาดต้องชม” ของกาดนั่งย่องคล้องย่าม จังหวัดตาก

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คลิปวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ “ตลาดต้องชม”

ของกาดนั่งย่องคล้องย่าม จังหวัดตาก

 

ภาพกิจกรรม

 

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้ส่งคลิปวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ “ตลาดต้องชม” ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดกลาง-ตลาดชุมชนประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค (Local Economy Market) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของ “ตลาดต้องชม” ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและทั่วถึงนั้นและเพื่อส่งเสริมการแข่งขันและพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพนักศึกษาและบูรณาการกับรายวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบกราฟิก บัดนี้กรมการค้าภายในได้พิจารณาคัดเลือกผลงานที่ส่งเข้าประกวดเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่านักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเป็นผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมเกียรติบัตร โดยเข้าร่วมรับรางวัลในพิธีมอบรางวัลในวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องฉลาดลบเลอสรรค์ ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งจะเดินทางระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2561 คณาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้แก่

 

นายฤทธิเดช จันทะวงศ์ นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายจตุพงษ์ นิตบุญ นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายนนทพัทธ์ ปั้นชู นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายวัชระ ชมใจ นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวสุดารัตน์ สิงโห นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย เพ็งวัน อาจารย์ผู้ควบคุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์ ขันแก้ว อาจารย์ผู้ควบคุม
อาจารย์ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ อาจารย์ผู้ควบคุม
นายสิทธิชัย ธนวัชร์ พนักงานขับรถ

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

  1. มีส่วนร่วมการทำงานเป็นทีม
  2. มีความรู้ในการพัฒนาคลิปวิดีโอในสถานปฏิบัติการจริง
  3. มีการนำเสนอวิถีชีวิตตลาดต้องชมของจังหวัดตากอย่างกว้างขว้าง
  4. ได้ประชาสัมพันธ์โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
  5. ได้ส่งเสริมการแข่งขันและพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพนักศึกษาและบูรณาการกับรายวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบกราฟิก

 

QR CODE

ผศ.วันชัย เพ็งวัน
ผู้เขียนข่าว