โปรแกรมวิชาการบัญชี กำหนดให้นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานต่างๆ

โปรแกรมวิชาการบัญชี กำหนดให้นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานต่างๆ

โปรแกรมวิชาการบัญชี กำหนดให้นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี

ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานต่างๆ

 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด กำหนดให้นักศึกษาภาคปกติ หมู่เรียน 5855201 ระดับปริญญาตรี ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานต่างๆ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอนของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานในวิชาชีพบัญชี และได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานจากสถานการณ์จริง รู้จักการแก้ไขปัญหา โดยหลักสูตรกำหนดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกี่ยวกับงานบัญชี งานด้านภาษี งานพัสดุ งานธุรการ งานพิมพ์เอกสาร งานต้อนรับ งานประชาสัมพันธ์ หรือสุดแท้แต่จะพิจารณามอบหมายของหน่วยงาน ทั้งนี้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ช่วยเติมเต็มความรู้ ทักษะทางด้านบัญชี เพื่อให้นักศึกษามีสามารถจบการศึกษาและออกไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป