โครงการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับบุคลากรและนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมอบรมความรู้เรื่องพระมหากษัตริย์กับความเป็นไทย ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

โครงการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับบุคลากรและนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมอบรมความรู้เรื่องพระมหากษัตริย์กับความเป็นไทย ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

โครงการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับบุคลากรและนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์

กิจกรรมอบรมความรู้เรื่องพระมหากษัตริย์กับความเป็นไทย

ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

 

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอดได้มีการจัด โครงการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับบุคลากรและนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรม อบรมความรู้เรื่องพระมหากษัตริย์กับความเป็นไทย ให้แก่นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 176 คน บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และบุคลากรทั่วไป รวมทั้งสิ้น จำนวน 210 คน วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความรักความสามัคคีร่วมกันส่งผลให้เกิดความรักชาติอันจะเป็นรากฐานที่เหนียวแน่นในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญและมั่นคงต่อไป

โดยได้มีการเชิญวิทยากร ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. อเนก เหล่าธรรมทัศน์ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้