โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการบูรณาการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา กิจกรรมศึกษาดูงานการบริหารการคลังท้องถิ่น ณ องค์การบริหารส่วตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการบูรณาการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา กิจกรรมศึกษาดูงานการบริหารการคลังท้องถิ่น ณ องค์การบริหารส่วตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการบูรณาการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา

กิจกรรมศึกษาดูงานการบริหารการคลังท้องถิ่น

ณ องค์การบริหารส่วตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้โครงการบูรณาการเรียนรู้สำหรับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรม ศึกษาดูงานการบริหารการคลังท้องถิ่นให้แก่นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 34 คน วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณ์จริงให้แก่นักศึกษาจากแหล่งเรียนรู้หน่วยงานภายนอกและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (WIL) และเพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่จะสามารถนำไปใช้ในการเรียนและการทำงานต่อไป

โดยได้มีการเชิญวิทยากร คุณวีณา สุทธิประภา ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ เป็นวิทยากรในกิจกรรมครั้งนี้