โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงานรัฐประศาสนศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงานรัฐประศาสนศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงานรัฐประศาสนศาสตร์

ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาชุมชน

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการศึกษาดูงานรัฐประศาสนศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาชุมชน ให้แก่นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 49 คน วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00–15.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณ์จริงให้แก่นักศึกษาจากแหล่งเรียนรู้หน่วยงานภายนอกและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (WIL) และเพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่จะสามารถนำไปใช้ในการเรียนและการทำงานต่อไป