โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดกิจกรรมปลูกป่าสีเขียวคืนสู่ธรรมชาติในมหาวิทยาลัย

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดกิจกรรมปลูกป่าสีเขียวคืนสู่ธรรมชาติในมหาวิทยาลัย

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดกิจกรรมปลูกป่าสีเขียวคืนสู่ธรรมชาติในมหาวิทยาลัย

 

QR CODE

 

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดกิจกรรมปลูกป่าสีเขียวคืนสู่ธรรมชาติในมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มีกลุ่มเป้าหมายเป็น นักศึกษา ภาคปกติ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 37 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อจัดกิจกรรมปลูกป่าสีเขียวคืนสู่ธรรมชาติในมหาวิทยาลัย พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตนักรัฐประศาสนศาสตร์ และบูรณาการกับรายวิชาการประเมินผลโครงการภาครัฐ ประจำปีการศึกษา 2561

 

QR CODE

ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว
ผู้เขียนข่าว