โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่บัญชี 61 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ณ ห้องประชุม อาคารสิรินธร

โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่บัญชี 61 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ณ ห้องประชุม อาคารสิรินธร

โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่บัญชี 61

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ณ ห้องประชุม อาคารสิรินธร

 

QR CODE

 

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่บัญชี 61 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ณ ห้องประชุม อาคารสิรินธร การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1, 2 ,3 และ 4 ของโปรแกรมวิชาการบัญชีเข้าร่วม จำนวน 116 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง ให้เกิดความรัก และสามัคคีกันในหมู่คณะ และเพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตระหนักถึงความสำคัญของการทำกิจกรรมและเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้เพื่อ เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้ฝึกฝนการทำงานอย่างมีระบบ และให้เกิดความพร้อมที่จะดำเนินกิจกรรมต่างๆของภาควิชาต่อไป กำหนดการจัดกิจกรรม คือ เวลา 12.00 – 17.00 น.
โดยมี อาจารย์ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ อาจารย์พรรษพร เครือวงษ์ อาจารย์นงลักษณ์ จิ๋วจู และอาจารย์กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์ เป็นผู้ควบคุมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ หวังว่านักศึกษาจะเกิดความรักความสนุกสนาน และความสามัคคีกันในหมู่คณะมากขึ้นและจะสืบเนื่องในปีต่อๆ ไป